קול קורא ליוצרים עצמאיים בשנת 2022

תוצאות הקול הקורא לשנת 2021

בראשית הדברים – במענה לשאלת רבים, להלן התשובה המופיעה באתר הקרן ליוצרים עצמאיים:

“בימים אלה אנו פועלים לאישורם הסופי של הזוכים במענק מהקרן ליוצרים עצמאיים לשנת 2021 ותצא הודעה מסודרת למגישים.
לידיעתך, תוכן הבקשה שהגשת לקול קורא 2021 נשמר באתר הקרן ובמידה ולא זכית, ניתן יהיה להשתמש בחומרים שהעלית לאתר, לטובת הגשת הבקשה החדשה לשנת 2022”.

קול קורא ליוצרים עצמאיים בשנת 2022

משרד התרבות והספורט פרסם בימים אלה ‘קול קורא’ חדש להגשת בקשות למענקים בפרויקטים ובפעילות אמנותית בארץ, ייצוא תרבותי ובהשתלמויות מקצועיות בארץ ובחו”ל עבור יוצרים עצמאיים לשנת 2022. זאת, במטרה לסייע לאמנים בתחומי אמנויות הבמה (תיאטרון ופרינג’, מחול, מוזיקה) והאמנות הפלסטית לקדם את עצמם ואת יצירותיהם, לטובת הפעילות האמנותית והתרבותית בישראל ומחוצה לה.

כחלק ממדיניות המשרד, אשר התבססה על תכנית אסטרטגית מבוססת מחקר ועל המלצות צוות ייעודי שפעל במשרד במשך חודשים ארוכים בשנת 2021, הוחלט כי במסגרת קולות קוראים אלו ייתן המשרד מענה ליוצרים עצמאיים הנמנים על קבוצות ‘בעלות ייחוד תרבותי’: החברה הערבית, קהילת יוצאי אתיופיה והחברה החרדית – אוכלוסיות יעד הסובלות מתת מימון וייצוג תרבותי, עובדה שמנעה מהיוצרים העצמאיים קבלת סיוע ממשלתי במשך שנים רבות.

מענה למטרה זו יינתן אף בקול הקורא החדש לשנת 2022 באמצעות: מתן עדיפות בתנאי הזכייה; שריון 30% מהתקציב לחלוקה בכל אחד מתחומי הקול הקורא ליוצרים בעלי ייחוד תרבותי; עריכת תנאי סף ואמות מידה ייעודיים בשלב הגשת הבקשות; התאמת בדיקת איכות ההצעות. כל אלה במטרה להגביר את הנגישות להשקעה ישירה ביצירות ובכך ליצור שוויון הזדמנויות אמיתי לכלל היוצרים העצמאיים.

שוויון הזדמנויות אמיתי לחברה החרדית

כאמור מעלה, החברה החרדית מקבלת זו הפעם השנייה מענה במסגרת הקול הקורא ליוצרים עצמאיים, באמצעות קבוצות ‘בעלות ייחוד תרבותי’. זאת, על ידי מספר הקלות ייעודיות עבור קבוצות אלה. חלק מההקלות האמורות נקבעו בעקבות הדיוק שנוצר כתוצאה מרצון ומצורך להתאמתן המלאה עבור החברה החרדית:

מספר מופחת של שנות ניסיון; סכום מופחת של השתתפות עצמית; הכרה באחת היצירות שהועלתה כעבודת גמר במסגרת לימודית, מתוך דרישת ניסיון בהעלאת 3 יצירות; מתן מענה להכרה ביצירות שלא הוצגו בבימות ובחללים מקצועיים (בשל העדר כאלה בחברה החרדית) גם באמצעות ליווי מקצועי של בר/בת סמכא בחברה או הכרה בפעילות נתמכת של המשרד; ולעניין היצירות בכללותן – הכרה גם אם ניתנה בעדן תמורה.

וכמו בקול הקורא 2021, גם בשלב בדיקת איכות ההצעות נקבע כי בחינת מדדי איכות היצירות תיבחן בהתאם למאפייניו של המגזר הרלוונטי; בדיקת הניסיון המקצועי הקודם של היוצרים תיערך בשים לב להשתייכותו המגזרית, כאשר אף נקבע כי וועדות השיפוט, אשר יבחנו את האיכות המקצועית של הבקשות, יכללו לפחות שופט אחד מהחברה הערבית ושופט אחד מהחברה החרדית, בכל אחד מארבעת תחומי התרבות השונים.

 

קהל היעד: יוצרים עצמאיים מקרב המגזר החרדי

לשם הבהרת הדברים להלן ההגדרה המדויקת של יוצר המשתייך לחברה החרדית, כפי שהיא מופיעה במסמכי הקול הקורא:

“המגזר החרדי – יהודים שומרי מצוות, אשר ייחודם בהקפדה הדתית שהם נוהגים בדרכי חינוך, אופי הקהילה ואורחות החיים, המבחינים בינם לבין שאר היהודים שומרי המצוות.”

 

‘פריפריה’ – הגדרתה בהתייחס לקול קורא זה

ישובים הנכללים בסיווג למ”ס 1-5 או למ”ס 1-7 הנמנים על אזורי עדיפות לאומית או ישובים 1-4 ו-5 באר שבע רבתי לפי מדד חברתי-כלכלי, המבוססים על החלטות הממשלה לקידום הפריפריה (רצ”ב רשימת 184 היישובים).

 

שינויים והבהרות בקול הקורא לשנת 2022

בקול הקורא החדש לשנת 2022 נערכו מספר שינויים, לצד הבהרות והתאמות, הן בהתייחס למסמכי הקול הקורא ותנאיו השונים בכלל, והן בהתייחסות ספציפית לקבוצות ‘בעלות ייחוד תרבותי’ בפרט, כדלהלן –

· בתנאים השונים הכלליים של מסמכי הקול הקורא, כדוגמת:

תוכנית תקציבית המוגשת במסגרת בקשה: בניקוד ‘איכות היצירה’ התווסף משתנה ‘היתכנות התוכנית התקציבית’; ועדת השיפוט רשאית להפחית את התקציב, אם סברה שהתקציב המבוקש גבוה מדי; הסכום המאושר הסופי ייקבע לפי מדרג של אחוזים ע”פ הניקוד שהוענק; השתלמויות מקצועיות: אפשרות גם בארץ; הגשת חומרים ויזואליים: חובה גם במסלול הנמוך; ניסיון ועיסוק היוצר: שלש שנים (שנתיים לבעלי הייחוד התרבותי) החל משנת 2018, שאינן חייבות להיות רצופות; פעילות היוצר: דרישה לפירוט שמות ותאריכים של הפקות, צירוף קישור לעבודות קודמות, ועוד.

· בתנאים השונים המתייחסים ל’קבוצות בעלות ייחוד תרבותי’, כדוגמת:

בקשה המוגשת כ’הרכב’: על כל חברי ההרכב המוגשת ככזו, לעמוד בכל הנדרש מקבוצות ‘בעלות ייחוד תרבותי’; ייצוג: כל שלוש קבוצות הייחוד התרבותי בשלושת מקומות הזכייה הראשונים, ובלבד שיקבלו את הניקוד המינימלי הנדרש; בשלב הסופי: יוצרים בעלי ייחוד תרבותי שלא נכללו במסגרת 30% המשוריינים לקבוצות ‘בעלות ייחוד תרבותי’, ייבחנו במסגרת ניקוד כלל היוצרים.

כיצד מגישים?

הפרטים המלאים בדבר מהות המענק, תנאיו, היקפיו ואופן בחירת היוצרים והענקת המענק, ניתן למצוא באתר הקרן שכתובתו: /https://www.kerentarbut.co.il

הבקשה תוגש באופן דיגיטלי בלבד, בצירוף כל המסמכים והאסמכתאות הנדרשים והמפורטים בקול הקורא, וזאת בהתאם להנחיות המופיעות באתר הקרן.

את מסמכי הקול קורא לעיון ניתן להוריד מאתר הקרן, אולם לשם הנוחות, רצ”ב מסמכי הקול הקורא; טפסי הגשה לדוגמא בלבד!; רשימת הישובים הנכללים בהגדרת פריפריה בהתייחס לקול קורא זה; פרסום המשרד והקרן לקבלת הצעות לקול הקורא. יודגש שוב, כי על יוצרים המעוניינים להגיש בקשות לקרן – לעשות זאת אך ורק באופן דיגיטאלי באתר הקרן.

השארת תגובה

פתח צ'אט
1
היי,
איך נוכל לעזור לך?
Analytics by Conversios
דילוג לתוכן